Unesco-koulu

Oriveden lukio on UNESCO-koulu

Oriveden lukio on UNESCO-koulu. UNESCO-koulujen toiminnassa korostuu erityisesti globaalikasvatus ja työ Agenda 2030:n tavoitteiden edistämiseksi.

Verkostoon kuuluvat koulut toteuttavat toiminnassaan YK:n ja Unescon ohjelmia ja linjauksia. Koulut korostavat erityisesti ihmisoikeus-, maailmanperintö- ja ympäristökasvatusteemoja.

Koulut osallistuvat UNESCO:n koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja viestintää koskevien strategioiden ja ohjelmien toteutukseen.

 

UNESCO-kouluverkosto (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network) on maailman suurin kouluverkosto. Siihen kuuluu tällä hetkellä 11 700 koulutusalan instituutiota, joiden toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen 182 maassa.

Verkosto aloitti toimintansa vuonna 1953. Suomi on ollut verkostossa mukana vuodesta 1959 ja nykyisin Suomen verkko kattaa kuutisenkymmentä oppilaitosta ala-asteista yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin. Verkoston toiminta näkyy koulujen pedagogiikassa ja toimintakulttuurissa toimintana kestävän tulevaisuuden hyväksi.

 

Maailmankansalaisuus

Verkostoon kuuluvat koulut kehittävät ja testaavat innovatiivisia ja osallistavia opetusmenetelmiä, joiden keskiössä ovat rauha ja ihmisoikeudet, kestävä kehitys, maailmankansalaisuus ja interkulttuurinen osaaminen. UNESCO:n mukaiset arvot ja käytänteet näkyvät osana koulun toteuttamia hankkeita ja toimintakulttuuria.  Koulut hyödyntävät opetuksessaan UNESCO:n aineistoja ja jakavat keskenään ideoita ja toimivia käytäntöjä.

Unesco -kouluverkosto tarjoaa keinoja käsitellä ajankohtaisia ja globaaleja kysymyksiä yhdessä oppilaiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille paremmat lähtökohdat ymmärtää yhä monimutkaistuvaa keskinäisriippuvuuksien maailmaa. 

Unesco-kouluverkoston toiminnassa keskitytään maailmankansalaisuuden (Global Citizenship Education, GCE) ja kestävän kehityksen (Education for Sustainable Development, ESD) kysymyksiin. Kouluverkoston toiminnan päämääränä on voimaannuttaa oppilaita luoviksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi.

Unesco-kouluissa globaalikasvatus ja kestävä kehitys on integroitu koulujen opetussuunnitelmiin. Lisäksi globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksessa kokeillaan uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä.

Orivesi on verkostoitunut

Yhteistyö UNESCO-koulujen kesken on tärkeää. Kokemusten, hyvien käytäntöjen ja ideoiden jakamista kehitetään ja vahvistetaan Unesco-koulujen kesken. Oriveden lukio kuuluu UNESCO-toimintansa kautta PAX-kouluihin, joita ovat Björneborgs Svenska Samskola, Kuninkaanhaan koulu (Pori), Oriveden lukio, Tampereen yliopiston normaalikoulu sekä Varalan urheiluopisto Tampereelta.

Oriveden lukio koordinoi Itämeri-koulujen Nordplus Junior verkostohanketta Our Baltic Sea. Hankkeessa on mukana 15 lukiota Itämeren alueelta Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta.

Oriveden lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun UNESCO-toimintaan lähtemällä mukaan UNESCO-lähettilästoimintaan. Uusia UNESCO-lähettiläistä rekrytään mukaan lukuvuosittain.

Oriveden lukion opiskelijoita ja opettajia osallistuu UNESCO-verkostojen järjestämiin tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. Esimerkkejä viime aikaisista retkistä mainittakoon UNESCO Baltic Sea Project Nuorten konferenssi Flensburgissa, Itämeri-koulujen kestävän kehityksen leiri Hailuodossa, luontoleiri Harakkasaaressa,Seilin seminaari, sekä Rosalan viikinkikeskuksen ja Bengtskärin opintomatka.

Oriveden lukion edustajatosallistuvat vuosittain Helsingissä järjestettävään UNESCO Syysseminaariin sekä Suomen UNESCO-lähettiläsverkoston toimintaan.

Oriveden lukion Unesco-lähettiläät ovat marraskuussa 2022 edustamassa OPH:n kansainvälisyyspäivillä Joensuussa samoin kuin olivat vuonna 2021 Vaasassa.

Tarkemmin voit tutustua Itämeri-kouluihin täältä: yhteinenitameri.wordpress.com

Globaalikasvatuksen tavoitteet

Maailmankansalaisuuteen kasvattaminen on yksi globaalikasvatuksen tavoitteista. Globaalikasvatuksella pyritään aktiivisten ja vastuullisten, paikallisista ja globaaleista riippuvuussuhteista tietoisten maailmankansalaisten kasvattamiseen. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa ja toimivat aktiivisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kestävän kehityksen opetuksella annetaan jokaiselle mahdollisuus saavuttaa tarvittavat tiedot, taidot, asenteet ja arvot kestävän elämäntavan vaalimiseksi. Koulutuksella on ratkaiseva rooli ihmisten ajatusten ja toiminnan ohjaajana, joten sillä voidaan vaikuttaa tehokkaasti maailman kestokyvyn turvaamiseen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ASPnet korostaa verkostoitumista ja yhteistyötä koulujen sisällä ja niiden välillä, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Oriveden lukion UNESCO-yhteyshenkilö
Mirka Mäkinen
mirka.makinen(at)orivesi.fi
p. 040 133 068

Lue lisää UNESCO ASPNet-kouluverkoston toiminnasta