Järjestyssäännöt

Oriveden lukion järjestyssäännöt

1 Oriveden lukio

Oriveden kirjoittajalukio
Oriveden lentopallolukio
Oriveden lukion urheilulinja

”Olemme vastuuntuntoisia ja yhteistyöhaluisia.
Uskallamme yrittää, erehtyä ja onnistua.
Olemme ahkeria.”

2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Oriveden lukion järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa koulun tilaisuuksissa.

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa ja koulun piha-alueella sekä soveltuvin osin niissä paikoissa, missä järjestetään koulun toimintaa.

3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Järjestyssäännöt turvaavat
sukupuolten välisen tasa-arvon
kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioimista ja tasa-arvoista asemaa sekä
kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen ymmärryksen edistämistä kouluyhteisössä.

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Opiskelijalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Kaikessa toiminnassamme noudatamme hyviä tapoja:
Otamme toiset huomioon kunnioittavasti.
Tervehdimme.
Edistämme kaikessa toiminnassamme työ- ja opiskelurauhaa.
Olemme ajoissa. Aikatauluja noudattamalla takaamme työrauhan. Tunnilta myöhästymiseksi katsotaan tilanne, jossa opiskelija tulee tunnille opetuksen jo alettua.
Pidämme sovituista ajoista kiinni.
Ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin pyydämme luvan.
Noudatamme annettuja ohjeita.

Lähteiden käytössä noudatamme hyvää tapaa:
Opiskelijatöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.
Plagiointi eli kirjallinen varkaus on ehdottomasti kiellettyä.

Pukeutumisen tulee olla asiallista:
Pukeutumisen tulee olla asiallista eikä pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista tulee huolehtia hyvin ja kunnioittaa toisten omaisuutta.

Roskaaminen on kiellettyä. Mikäli sitä kuitenkin tapahtuu, opiskelijan velvollisuutena on jälkien siivoaminen.

Opiskelijalla on velvollisuus vahingon korvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.

Turvallisuus

Jokaisen opiskelijan on heti havaittuaan asian, ilmoitettava turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle välittömästi.

Koulun alueella on kameravalvonta.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Oppitunnin opettaja päättää tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden, Internetin ja koulun tietoverkon käytöstä oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana.

Opettaja voi kieltää mobiililaitteen käytön oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opetusta häiritsevänä.

Kuvata saa ainoastaan niitä henkilöitä, jotka ovat antaneet luvan kuvan ottamiseen.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa, videota tai muuta tallennetta ei saa julkaista ilman tämän lupaa Internetissä tai muussa julkisessa paikassa.

Opiskelijan tulee tiedostaa tekijänoikeusasiat käyttäessään matkapuhelinta tai muita kuvan ja äänen tallentamiseen soveltuvia laitteita koulussa.

Sosiaalisessa mediassa ja muualla saa julkaista ainoastaan sisältöjä, joihin julkaisijalla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat.

Mikäli opiskelija epäilee sisältöjen asiallisuutta, hänen tulee aina tiedustella opettajalta hänen kantaansa mahdolliseen julkaisemiseen.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Päihteiden hallussapito, käyttäminen tai päihtyneenä esiintyminen on kielletty koulussa ja kaikissa koulun tilaisuuksissa.

Tupakkatuotteiden käyttäminen on kielletty koulun alueella.

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Tällaisia esineitä ja aineita ovat muun muassa alkoholi, huumausainelain tarkoittamat huumausaineet, veitset, ampuma-aseet, voimakkaat laserosoittimet sekä vastaavat esineet ja aineet.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Kurinpito

Laissa säädettyjä kurinpito- ja ojentamiskeinoja ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.

Koulun rehtori antaa kirjallisen varoituksen.

Määräaikaisesta erottamisesta päättää kunnan hallintosäännön määräämä monijäseninen toimielin (johtokunta, lautakunta tai vastaava).

Vilppi opintojen suorittamisessa, kuten esimerkiksi plagiointi tai lunttaus, johtaa seuraamuksiin, joita teon törkeys ja toistuvuus huomioiden ovat rehtorin puhuttelu, opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kuuleminen, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Lisäksi seuraamuksena on hylätty kurssin osasuoritus tai kurssin hylkäys.

Päihteiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksenalaisena esiintyminen oppilaitoksen tiloissa ja toiminnoissa on kielletty ja johtaa aina kirjalliseen varoitukseen. Väkivaltainen käytös johtaa aina vähintään kirjalliseen varoitukseen.

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Opettajalla ja rehtorilla on toimivalta tarkastaa opiskelijan tavarat ja ottaa haltuun esineitä ja aineet, jotka vaarantavat opiskelijan tai muiden turvallisuuden.

Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuutena ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan alaikäisen opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

5 Järjestyssäännöistä tiedottaminen, niiden seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan kouluvuoden alkaessa ryhmänohjaajien toimesta kaikille opiskelijoille.

Tarkempia ohjeita koulun sisäisestä järjestyksestä ja käytännöistä annetaan jokaiselle opiskelijalle jaettavassa opiskelijan oppaassa. Järjestyssäännöt ovat opiskelijan ja hänen huoltajansa nähtävillä opiskelijan oppaassa.

Koulun rehtori ja opettajat seuraavat jatkuvasti järjestyssääntöjen toteutumista ja niiden ajankohtaisuutta. Järjestyssäännöt tarkistetaan aina tarvittaessa.

Rehtori antaa lukuvuoden kuluessa tarvittaessa yksityiskohtaisempia ohjeita.

Orivedellä 24.5.2021
(päivitetty 21.2.2023)                                                                                       

Oriveden lukion oppilaskunta, Oriveden lukion opettajakunta