Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelu

Lukion oppimäärä

LOPS2016

LOPS2016:n mukaisten lukio-opintojen oppimäärän laajuus on vähintään 75 kurssia, jotka tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. LOPS2016:n mukaiset lu­kio-opin­not muo­dos­tu­vat pa­kol­li­sis­ta, sy­ven­tä­vis­tä ja so­vel­ta­vis­ta kursseista. Opis­ke­li­jan on va­lit­ta­va opis­ke­lu­oh­jel­maan­sa vä­hin­tään kym­me­nen sy­ven­tä­vää kurs­sia. Opinto-ohjelman mukaisista pakollisista ja syventävistä kursseista on oltava hyväksytysti suoritettu vähintään 2/3.

LOPS2021

Lukion oppimäärän laajuus on vähintään 150 opintopistettä, jotka tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Lukion oppimäärä koostuu kaikille yhteisistä opintojaksoista, joiden lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen joukosta. Jokaisesta oppiaineesta oppimäärään kuuluu vähintään tuntijaon mukainen määrä opintopisteitä.   

Opintojen suositeltu suoritusmäärä vuosittain

Opintojen tulisi edetä alla olevan taulukon mukaisessa tahdissa.

opinnot 3 vuodessaopinnot 3,5 vuodessaopinnot 4 vuodessa
1. vuoden opinnot60 op 50 op40 op
2. vuoden opinnot60 op
(yhteensä 120 op)
50 op
(yhteensä 100 op)
40 op
(yhteensä 80 op)
3. vuoden opinnot30 op
(yhteensä 150 op)
40 op
(yhteensä 140 op)
40 op
(yhteensä 120 op)
4. vuoden opinnot10 op
(yhteensä 150 op)
30 op
(yhteensä 150 op)

LOPS2016:n kurssimäärän saat jakamalla opintopistemäärän kahdella. Esimerkiksi 60 op vastaa 30 kurssia.

Opintojen suunnittelu ja opintojaksojen valinta

Opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa si­nua aut­ta­vat opinto-oh­jaa­ja, opet­ta­jat, ryh­män­oh­jaa­ja sekä tu­to­rit.

Lukion aloittavat opiskelijat tekevät alustavat opintovalinnat yhteishaun yhteydessä. Valintoja tarkennetaan ensimmäisen vuoden aikana.

Muiden lukuvuosien opintojaksojen valinnat tehdään Wilmassa huhti–toukokuussa.

Kun valitset opintojaksoja, tutustu valinnaisten opintojen oppaaseen ja Oriveden lukion opetussuunnitelmaan (LOPS2021).

Seuraavan lukuvuoden opintojaksojen valinnat tehdään Wilmassa huhti–toukokuussa.