Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on lukiolaisen parhaaksi

Lukiolain 5. luku ja 32. pykälä toteaa opiskelijahuollosta seuraavaa:

Opetushallitus määrää nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa järjestettävän opiskelijahuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteista 12 §:ssä tarkoitetuissa opetussuunnitelman perusteissa. Opetushallitus valmistelee opiskelijahuoltoa koskevat määräykset yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Koulutuksen järjestäjä päättää 12 §:ssä tarkoitetussa opetussuunnitelmassa opiskelijahuollon toteuttamisesta. Opetussuunnitelma tulee laatia opiskelijahuoltoa koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.”

Oriveden kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmä

Oriveden kaupungissa on opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka vastaa kuntatasolla opiskeluhuoltotyön suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmä on lain edellyttämä oppilashuollon monialainen työryhmä.

Puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii kasvatus- ja opetusjohtaja. Ohjausryhmän jäseniä ovat perusopetuksen rehtoreiden ja esiopetuksen edustaja, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettajien edustaja sekä lukiokoulutuksen edustaja. Lisäksi kasvatus- ja opetusjohtaja voi tarvittaessa nimetä ohjausryhmään muita asiantuntijoita.

Ohjausryhmän tehtäviä ovat muun muassa

  • paikallisen monialaisen yhteistyön suunnitteleminen,
  • oppilaan yhtenäisen koulupolkua tukevan opiskeluhuollon suunnitteleminen,
  • alueellisista ilmiöistä keskusteleminen ja niihin reagoiminen,
  • ennaltaehkäisevän opiskeluhuoltotyön ja pedagogisen yhteistyön suunnittelu- ja koordinointityö,
  • nivelvaiheyhteistyön suunnittelu ja kehittäminen,
  • muiden opiskeluhuollollisten yhteisten toimintatapojen ja -mallien luominen sekä
  • opiskeluhuoltotyön arvioiminen ja arvioinnin mallien suunnitteleminen

Oriveden lukiossa toimii sekä yhteisöllinen että yksilöllinen opiskeluhuolto.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja kaikkia niitä toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa kehitetään ja edistetään opiskeluympäristön terveellisyyttä, oppimisympäristön esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä yhteisön hyvinvointia. Siihen kuuluu myös oppilaitoksen toimintakyvystä huolehtiminen ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteiden on tärkeää näkyä kaikessa oppilaitoksen toiminnassa ja toimintakulttuurissa.

Yhteisöllisestä opiskeluhuollosta (YHR) saat lisätietoa THL:n sivuilta ja Opetushallituksen sivuilta.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto -sivulla tarkempaa tietoa yhteisöllisestä opiskeluhuollosta Oriveden lukiossa. Sivulle kootaan YHR-kokousten muistot.

Yksilöllinen opiskelijahuolto

Yksilöllisessä opiskelijahuollossa paneudutaan yksittäisen opiskelijan tukemiseen, kun tähän on huomattu tarve. Ilmoituksen opiskelijahuollon tarpeesta voi tehdä kuka tahansa kouluyhteisömme jäsen sekä yhtä lailla opiskelijan huoltaja.

Oriveden lukion opiskelutukipalvelut

Ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja rehtorin lisäksi Oriveden lukion opiskelutukipalveluihin kuuluvat opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Yhteiskoulun ja lukion yhteiset opiskeluhuollon ammattilaiset:

Yhteydenotto opiskeluhuollon ammattilaisiin puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse. Opiskeluhuollon henkilöstöstä tuli vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen henkilöstöä. Muutoksen myötä sähköpostiosoitteet muuttuivat muotoon etunimi.sukunimi@pirha.fi