Suoritusohjeet

Lukio-opintojen suorittamisen ohjeita

Opiskeluaika

Opiskeluaika lukiossa on enintään 4 vuotta, jollei rehtori perustellusta syystä myönnä opiskelijalle suoritusajan pidennystä.

Kokonaiskurssimäärän kertyminen

Kaikki opiskelijan lukiossa suorittamat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit ja muualla suoritetut rehtorin hyväksymät kurssit luetaan mukaan opiskelijan kokonaiskurssimäärään.
Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista kokonaiskurssimäärään hyväksytään vain hyväksytysti suoritetut kurssit.

Lukion oppiaineet

Lukion oppiaineita ovat asetuksessa määritellyt yhteiset oppiaineet, tuntijaossa mainitut vieraat kielet sekä koulun opetussuunnitelmassa erikseen mainitut soveltavina kursseina määritellyt valinnaisaineet. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaiset oppimäärät. Opiskelijan opinto-ohjelma määrittää hänen koko oppimääränsä, oppiaineet ja niiden oppimäärien laajuuden.

Opiskelijan opinto-ohjelma

Opiskelijan opinto-ohjelma sisältää kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia sekä mahdollisia soveltavia kursseja, yhteensä vähintään 75 kurssia. Opiskelija laatii vuotuisen opiskeluohjelmansa ja esittää sen opinto-ohjaajalle.

Opinto-ohjelman tarkistaminen

Jokaisen jakson jälkeen opiskelijalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa opinto-ohjelmaansa. Opinto-ohjelma voi lukion aikana tarkentua opiskelijan tehdessä kurssivalintoja omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja antavat ohjeita vuotuisen opiskeluohjelman suunnittelusta ja seurannasta.

Matematiikan opinto-ohjelman tarkistaminen

Matematiikassa opiskelija voi valita pitkän tai lyhyen oppimäärän. Oppimäärät poikkeavat toisistaan tavoitteiltaan ja sisällöltään. Opiskelija on suorittanut pitkän matematiikan oppimäärän, jos hän on suorittanut kaikki pitkän matematiikan pakolliset kurssit. Opiskelija voi vaihtaa pitkän matematiikan opintonsa lyhyen matematiikan opintoihin missä opiskelunsa vaiheessa tahansa. Tarkoituksenmukaisena vaihtoa pidetään viimeistään 6. kurssin jälkeen.

Vaihtaessaan pitkältä matematiikalta lyhyelle pitkällä suoritetut kurssit siirtyvät lyhyen matematiikan kursseiksi alla olevan periaatteen mukaisesti. Nämä suoritukset arvosanoineen opiskelija voi lukea hyväkseen oppimäärää vaihtaessaan. Hänellä on lisäksi oikeus yrittää kyseisten kurssiarvosanojen korottamista osallistumalla kerran lyhyen matematiikan vastaavan kurssin kokeeseen. Muut mahdolliset pitkän matematiikan suoritetut kurssit opiskelija voi suoritusmerkinnällä liittää opinto-ohjelmaansa lyhyen matematiikan soveltaviksi kursseiksi.

Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyestä pitkään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin kuitenkin edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen.

Kurssien vastaavuus on seuraava:

Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka
MAA2 Polynomifunktiot ja –yhtälöt MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt
MAA3 Geometria MAB3 Geometria
MAA6 Derivaatta MAB7 Matemaattinen analyysi
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot MAB4 Matemaattisia malleja
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
Muut kurssit Soveltaviksi kursseiksi

Kurssin suorittaminen loppuun

Opiskelijan tulee pyrkiä suorittamaan hyväksytysti kaikki pakolliset sekä opinto-ohjelmaansa valitsemansa syventävät ja soveltavat kurssit.

Opiskelijan tulee suorittaa aloittamansa kurssit loppuun.

Tehtävien palautus

Kurssiin liittyvät kirjalliset työt on palautettava kyseessä olevan jakson loppuun mennessä.

Hylätyn kurssiarvosanan uusiminen

Opiskelija voi yrittää korottaa hylättyä kurssiarvosanaa uusimalla yhden kerran kurssikokeen tai käymällä kurssin uudelleen niin pian kuin mahdollista. Erityisestä syystä opiskelija voi myöhemmin yrittää korottaa hylättyä arvosanaa myös muulla, opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Uusintakuulustelut

Ainoastaan niitä opiskelijoita varten, joille ei em. tavalla tarjoudu uutta koetilaisuutta lukuvuoden aikana, järjestetään viisi uusintakuulustelutilaisuutta.

Uusintakuulusteluun osallistumisestaan opiskelija sopii aina ennakolta kurssin opettajan kanssa. Opiskelijan on ilmoittauduttava tai jo tehty ilmoittautuminen on peruutettava viimeistään kaksi päivää ennen uusintakuulustelua. Määräaikaan mennessä peruuttamaton ilmoittautuminen luetaan opiskelijalle osallistumiskerraksi kuulusteluun.

Opiskelija ei voi osallistua uusintakuulusteluun, jos hän on ollut ilman hyväksyttävää syytä poissa kurssin varsinaisesta kokeesta. Opiskelijan kuulustelu voidaan erityisistä syistä järjestää toisinkin.

Poissaolo kurssikokeesta

Opiskelija ohjataan jonkin muun opintoryhmän vastaavaan kokeeseen tai sellaisen puuttuessa uusintakuulusteluun, jos hän sairauden tai muun pakottavan syyn takia on joutunut olemaan poissa kurssikokeesta. Siinäkin tapauksessa hänen tulee ilmoittautua kirjallisesti ao. aineen opettajalle kaksi päivää ennen koetta tai kuulustelua.

Hyväksytyn kurssiarvosanan uusiminen

Opiskelija voi koettaa korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa suorittamalla kurssin uudelleen opetukseen osallistuen tai itsenäisesti suorittaen. Arvosana määräytyy paremman kurssisuorituksen mukaan.

Uusija sitoutuu

  • käymään kurssin loppuun
  • parantamaan tietojaan ja taitojaan
  • asettamaan tavoitteekseen arvosanansa parantamisen

Kurssin uusimisesta opiskelijan tulee aina ennakolta neuvotella opettajan kanssa ja jättää siitä hänelle kirjallinen ilmoitus.

Itsenäinen opiskelu

Opiskelija voi suorittaa kurssin itsenäisesti opetukseen osallistumatta sopimalla asiasta opettajan kanssa. Osaamisensa opiskelija osoittaa opettajan määräämin suorituksin. Eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa saattaa olla itsenäistä opiskelua koskevia rajoituksia. Niistä päättää aineen opettaja.

Voidakseen suorittaa kurssin itsenäisesti opiskelijan on täytynyt osoittaa pystyvänsä itsenäiseen työskentelyyn. Mikäli opiskelija on saanut kurssista arvosanan 4, hän ei voi suorittaa kyseistä kurssia itsenäisesti. Erityisestä syystä kirjallisesta hakemuksesta rehtori voi kuitenkin myöntää luvan poiketa viimeksi mainitusta.

Opiskelija voi suorittaa samanaikaisesti korkeintaan kahta kurssia itsenäisesti. Jos kesken jääneitä itsenäisesti suoritettavia kursseja on kaksi, itsenäistä kurssin suoritusta ei voi enää aloittaa.

Opiskelija ja opettaja laativat työsuunnitelman, johon merkitään itsenäisen suorituksen edistyminen. Itsenäisesti suoritetusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

Kahden kurssin samanaikainen suorittaminen

Opiskelija voi rehtorin tai aineen opettajan annettua luvan opiskella samalle koodille sijoitettuja kahden oppiaineen kursseja samanaikaisesti. Jokainen tapaus käsitellään erikseen. Tällöin sovitaan muun muassa siitä, mille tunneille opiskelija osallistuu, mitä apua hän toivoo saavansa ja mitä asioita opettajat edellyttävät kurssin suorittamiseksi. Kurssikokeisiin opiskelija osallistuu opintoryhmien mukana.

Itsenäinen ryhmäopiskelu

Koulun vuosittaisessa työsuunnitelmassa voidaan erikseen päättää, että oppiaineiden kursseja tai niiden osia tulee opiskella itsenäisesti ryhmänä ilman opettajan antamaa opetusta.

Opiskeluohjelman laajuus

Opiskelijan työjärjestykseen tulee jokaisella jaksolla kuulua kursseja vähintään 5 oppiaineessa, ellei opinto-ohjaaja perustellusta syystä anna lupaa pienemmän kurssimäärän suorittamiseen.

Neljän lukuvuoden opiskeluohjelma ja sen seuranta

Jos opiskelija haluaa opiskella lukiossa yli kolme lukuvuotta, hänen tulee neuvotella asiasta opinto-ohjaajan kanssa. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja seuraavat säännöllisesti yli kolme lukuvuotta opiskelevan opiskelijan suunnitelman toteutumista.

Opintojen keskeyttäminen

Lukio-opinnot voi rehtorin luvalla keskeyttää yhden tai useamman jakson ajaksi tai lukuvuodeksi lukiopaikkaa menettämättä.