Poissaolot

Poissaolot

päivitetty 13.9.2022

Lukiolain (10.8.2018/714 30§) mukaan opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.

Kaikki poissaolot on selvitettävä luotettavasti.

 • Selvittämättömät poissaolot estävät osallistumisen kurssikokeeseen ja kurssin tai opintojakson arvioinnin.
 • Kaikki poissaolot ja toistuvat myöhästymiset vaikeuttavat kurssin tavoitteiden saavuttamista ja voivat siksi vaikuttaa kurssiarvosanaan alentavasti.

Lukiomme poissaolojen selvityskäytännöt ohjaavat opiskelijoita ilmoittamaan ja selvittämään poissaolot tavalla, jota työelämä ja muu yhteiskunta edellyttävät.

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijalla on velvollisuus olla läsnä jokaisella työjärjestyksen mukaisella oppitunnilla sekä koulun yhteisissä tilaisuuksissa. Erityisen tärkeää on läsnäolo kurssin ensimmäisellä oppitunnilla. Oppitunneilta tai tilaisuuksista voi olla poissa vain sairauden vuoksi tai etukäteen anotulla ja myönnetyllä luvalla.

Kaikissa poissaolotapauksissa opiskelijan tulee oma-aloitteisesti selvittää, mitä asioita oppitunneilla on poissaoloaikana käsitelty. Tehtävät, testit ja muut opintosuoritukset tulee suorittaa oma-aloitteisesti mahdollisimman pian.

Sairaspoissaolot ja muut ennakoimattomat poissaolot

Huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija merkitsee poissaolon Wilmaan koulupäivän aamuna mahdollisimman pian, viimeistään kello 12:een mennessä.

Mikäli poissaolo on pidempi kuin kolme koulupäivää, huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija ilmoittaa poissaolosta ryhmänohjaajalle viestillä.

Muut ennalta tiedossa olevat poissaolot

Kaikki ennakoitavat poissaolot anotaan ja selvitetään etukäteen. Alaikäisen opiskelijan huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse anoo luvan poissaoloon.

 • Yksittäisen tunnin poissaolon myöntää oppitunnin opettaja tai ryhmänohjaaja.
 • Enintään viideksi päiväksi poissaololuvan myöntää ryhmänohjaaja (linkki ohjeeseen).
 • Pidemmät vapautukset perustelluista syistä anotaan rehtorilta (linkki ohjeeseen).

Opiskelija ottaa etukäteen yhteyttä opettajiin ja sopii poissaolon aikaisista opintosuorituksista.

Poissaolot ylioppilaskirjoitusten vuoksi

Opiskelija ilmoittaa ylioppilaskirjoituspäivien poissaoloista ryhmänohjaajalle etukäteen. Ryhmänohjaaja merkitsee poissaolot Wilmaan merkinnällä ”Koulun muu toiminta”.

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin ja muiden kuin päättövuoden kevään kirjoituksiin ei ole lukulomaa. Ylioppilaskokeisiin lukeminen ei ole hyväksyttävä poissaolon syy.

Poissaolot päättöviikolla

Jos opiskelija joutuu pakottavasta ennakoimattomasta syystä (esimerkiksi sairaus) olemaan poissa kurssikokeesta, on opiskelijan huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan ilmoitettava siitä Wilma-viestillä viimeistään koepäivän aamuna ennen kokeen alkua aineenopettajalle tai ryhmänohjaajalle.

Mikäli opiskelija on poissa kokeesta, hänen tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä opettajaan ja sopia kokeen tekemisestä.

Mikäli poissaoloa kokeesta ei ilmoiteta ennen kokeen alkua, opiskelija menettää uusintaoikeutensa.

Poissaolojen vaikutus opintojen suorittamiseen

Jos opiskelija on ollut yhdeltä kurssilta tai opintojaksolta (2 op) poissa 3 oppituntia (à 75 min), hänen tulee oma-aloitteisesti keskustella aineen opettajan kanssa opintojen suorittamista.

Tässä vaiheessa opettajalla on oikeus päättää, voiko opiskelija suorittaa kurssin tai opintojakson loppuun. Jotta opiskelija hallitsisi oppisisällöt, opettaja voi vaatia korvaavia suorituksia poissaolojen ajalta.

Kurssi tai opintojakso (2 op) keskeytyy, jos poissaoloja on yli 7 oppituntia (à 75 min). Erityisistä syistä voidaan kurssin tai opintojakson keskeytymisen osalta käyttää harkintaa (ryhmänohjaaja, aineenopettaja ja rehtori yhdessä).

Opiskelijan tulee oma-aloitteisesti keskustella opettajan kanssa, mikäli kurssi tai opintojakso on keskeytymisvaarassa.

Luvalliset ja luvattomat poissaolot

Seuraavat poissaolot ovat luvallisia (Wilman ”Muu luvallinen poissaolo” tai ”Koulun muu toiminta”):

 • etukäteen anotut ja myönnetyt poissaolot
 • hammaslääkäri, erikoisterveydenhuollon käynnit esim. Taysissa
 • koulun järjestämät opintomatkat ja vierailut (opettaja ilmoittaa poissaolot)
 • osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin (opiskelija ilmoittaa etukäteen ryhmänohjaajalle)
 • rehtorin, opinto-ohjaajan tai erityisopettajan luona käynnit, mikäli näitä ei voi ajoittaa hyppytunneille
 • kuraattorilla tai koulupsykologin luona käynti, mikäli käyntiä ei voi ajoittaa hyppytunneille
 • opiskelijakunnan hallituksen kokoukset
 • juhlaohjelmien harjoittelu (opiskelija ilmoittaa etukäteen oppitunnin opettajalle)
 • koulun edustaminen (järjestävä opettaja ilmoittaa)
 • tutortoiminta ja lukion markkinointi (opiskelija ilmoittaa etukäteen oppitunnin opettajalle)
 • kutsunnat (opiskelija ilmoittaa etukäteen oppituntien opettajille)
 • autokoulun Nokian ajo, kirjallinen koe ja insinööriajo

Muut poissaolot eivät ole luvallisia. Koulu ei hyväksy esimerkiksi seuraavia poissaoloperusteita:

 • autokoulun ajotunnit ja teoriaopetus
 • mahdolliset työvuorot
 • henkilökohtaisten asioiden hoito

Työssä käyminen ei ole hyväksyttävä poissaoloperuste tai itsenäisen opiskelun peruste.

Täysi-ikäisen opiskelijan poissaolot

Täysi-ikäinen opiskelija voi selvittää omat poissaolonsa omilla Wilma-tunnuksillaan vain seuraavissa tapauksissa:

 • Sairaudesta on ilmoitettu poissaolopäivän aamuna tai niin pian kuin mahdollista ryhmänohjaajalle Wilmassa ja syy on perusteltu.
 • Itse selvitettyjen poissaolojen määrä ei ylitä kolmea oppituntia (à 75 min) kurssia tai opintojaksoa (2 op) kohti. Neljän tai useamman oppitunnin poissaolo kurssilta edellyttää virallista luotettavaa selvitystä ryhmänohjaajalle tai rehtorille (esim. terveydenhuollon todistus, huoltajan selvitys).

Poissaolon anominen

Huoltaja anoo poissaolot Wilmassa.

Loma-anomuslomakkeet löytyvät Wilman valikosta kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”, sivulta valitaan ”Tee uusi hakemus”.

Lyhyet lomat anotaan lomakkeella loma-anomus 1–5 päivää, pidemmät lomakkeella loma-anomus yli 5 päivää.

Täysi-ikäisen poissaolon anominen, jos huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta

Mikäli huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta, täysi-ikäinen opiskelija hakee lyhyet poissaolot (1–5 päivää) ryhmänohjaajalta Wilma-viestillä. Ryhmänohjaaja merkitsee poissaolot Wilmaan.

Jos poissaolon syynä on matka ulkomaille, täytetään vakuutussyiden vuoksi lomahakemuslomake, joka on Pedanetissa. Lomake tulostetaan, täytetään ja toimitetaan ryhmänohjaajalle.

Pidemmät poissaolot täysi-ikäinen opiskelija anoo täyttämällä saman lomahakemuslomakkeen (Pedanetissa), joka toimitetaan tulostettuna ja täytettynä ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaaja toimittaa lomakkeen eteenpäin rehtorille.