Ylioppilaaksi

Ylioppilaaksi

Yleiset tiedot ylioppilaskirjoituksista löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan sivustolta ylioppilastutkinto.fi.

Osallistumisoikeus ylioppilaskirjoituksiin

Opiskelija voi osallistua ylioppilaskirjoituksiin opiskeltuaan ennen kirjal­listen kokeiden alkua oppiaineen pakolliset kurssit.

Ylioppilastutkintotodistus

Niille kokelaille, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet pakolliset kokeet ja jotka saavat lukion päättötodistuksen, lautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset (4) kokeet on hyväksytysti suo­ritettu.

Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet, mutta joka ei vielä ole oikeutettu saamaan lukion päättötodistusta, ei anneta ylioppilastutkintotodistusta.

Lukion päättötodistuksen saaminen edel­lyttää vähintään 75 kurssin suorittamista. Jonkin oppiaineen opiskelus­ta vapauttaminen ei alenna päättötodistuksen saamisen edellyttämää kokonaiskurssimäärää.

Tutkinnon aineet

Ylioppilastutkintoasetuksen perusteella jokaisen ylioppilaskokelaan tulee Oriveden lukiossa suorittaa pakollisena äidinkielen koe ja kolme pakollista koetta seuraavista aineista: ruotsin kieli, vieras kieli, matematiikka tai yksi reaaliaineen koe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä voidaan järjestää vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan tulee suorittaa vähintään yh­dessä pakollisessa oppiaineessa vaativampi koe. Tutkintoon saa kuulua vain yhden tasoinen koe samassa oppiaineessa. Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi kuitenkin samassa oppiaineessa suorittaa vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet, jolloin toinen koe katsotaan hylätyn kokeen uusimiseksi.

Ylioppilastutkinnon suoritusaika

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkin­tokertana.

Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyksi katsotaan myös koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta on jäänyt siihen ilman erityisen painavaa syytä saapumatta tai jota ko­kelas ei ole jättänyt arvosteltavaksi.

Jollei tutkintoa ole mainitussa ajassa suoritettu, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava.

Hyväksytty koe saadaan uusia yhden kerran. Ylioppilastutkintoa voidaan myö­hemmin myös täydentää.

Ylioppilastutkinnon arvosanat

Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat lau­datur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude appro­batur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approba­tur (2) ja improbatur (0).