Poissaolot

Poissaolot

Lukiomme poissaolosäännöt perustuvat lukiolain 25. pykälään (Lukiolaki 21.8.1998/629 25 §). Sen mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Perustelluista syistä opiskelija ja opettaja voivat etukäteen sopia erityisjärjestelyistä kurssin suorittamiseksi.

Opiskelijalla on velvollisuus olla läsnä jokaisella työjärjestyksen mukaisella oppitunnilla sekä koulun yhteisissä tilaisuuksissa. Erityisen tärkeää on läsnäolo kurssin ensimmäisellä oppitunnilla. Oppitunneilta voi olla poissa vain sairauden vuoksi tai etukäteen anotulla ja myönnetyllä luvalla.

Työssäkäynti tai tavalliset autokoulun ajotunnit eivät ole hyväksyttäviä syitä poissaoloon. Kaikissa poissaolotapauksissa opiskelijan tulee selvittää, mitä asioita on sinä aikana käsitelty, ja suorittaa tehtävät mahdollisimman pian.

Kaikki poissaolot ja toistuvat myöhästymiset vaikeuttavat kurssin tavoitteiden saavuttamista ja voivat siksi vaikuttaa kurssiarvosanaan alentavasti.

Poissaololupa

Yksittäisen tunnin poissaolon myöntää oppitunnin opettaja tai ryhmänohjaaja; huoltaja kuittaa poissaolomerkinnän Wilmassa. Enintään viideksi päiväksi poissaololuvan myöntää ryhmänohjaaja. Pidemmät vapautukset perustelluista syistä anotaan rehtorilta.

Huoltaja hakee poissaolot Wilmassa. Loma-anomuslomakkeet löytyvät Wilman valikosta kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”, sivulta valitaan ”Tee uusi hakemus”. Lyhyet lomat anotaan lomakkeella loma-anomus 1–5 päivää, pidemmät lomakkeella loma-anomus yli 5 päivää.

Täysi-ikäisen poissaolot, jos huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta

Mikäli huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta, täysi-ikäinen opiskelija hakee lyhyet poissaolot (1–5 päivää) ryhmänohjaajalta Wilma-viestillä. Ryhmänohjaaja merkitsee poissaolot Wilmaan. Jos poissaolon syynä on matka ulkomaille, täytetään vakuutussyiden vuoksi lomahakemuslomake, joka on Pedanetissa. Lomake tulostetaan, täytetään ja toimitetaan ryhmänohjaajalle.

Pidemmät poissaolot täysi-ikäinen opiskelija anoo täyttämällä saman lomahakemuslomakkeen (Pedanetissa), joka toimitetaan tulostettuna ja täytettynä ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaaja toimittaa lomakkeen eteenpäin rehtorille.

Poissaolomäärä

Jos opiskelija on ollut poissa 3 oppituntia (à 75 min), hänen tulee keskustella kyseisen opettajan kanssa kurssin suorittamista. Opettajalla on oikeus päättää, voiko opiskelija suorittaa kurssin loppuun.

Poissaoloselvitys

Huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija ilmoittaa poissaolosta ryhmänohjaajalle koulupäivän aamuna.

Jos opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja, hän ei voi osallistua kurssikokeeseen.

Poissaolo kurssikokeesta

Jos opiskelija joutuu pakottavasta syystä (esim. sairaus) olemaan poissa kurssikokeesta, on hänen tai opiskelijan huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan ilmoitettava siitä koepäivän aamuna ryhmänohjaajalle ja aineen opettajalle. Ilmoituksen voi tehdä Wilma-viestillä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Näissä tapauksissa kurssikoe suoritetaan pääsääntöisesti uusintakoepäivänä, poikkeustapauksessa opettajan kanssa sovittuna päivänä.

Mikäli poissaoloa kokeesta ei ilmoiteta, opiskelija menettää uusintaoikeutensa.