Arviointi

Oppimisen arviointi

Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta. Numeroarvostelun asteikko on 4–10.
Numeroarvosanat tarkoittavat

4 hylätty
5 välttävä
6 kohtalainen
7 tyydyttävä
8 hyvä
9 kiitettävä
10 erinomainen

Kurssin arvosana osoittaa, miten opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Kurssista saamansa arvosanan opiskelija ja hänen huoltajansa saavat tiedoksi jakson päätyttyä.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan suoritus-merkinnällä (S = hyväksytysti suoritettu), hylätty (H = hylätty). Poikkeuksena ovat kirjoittajalukion kirjoittamiskurssit, joiden arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset tai niihin rinnastettavat vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon opetuksessa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön.

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:

asteikko 1–5 lukioasteikko asteikko 1–3
1 (tyydyttävä) 5 (välttävä) 1
2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen) 1
3 (hyvä) 7 (tyydyttävä) 2
4 (hyvä) 8 (hyvä) 2
5 kiitettävä 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) 3

Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi.

Kurssin arvostelematta jättäminen

Kurssiarvosanaa ei lainkaan anneta opiskelijalle, joka toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä on poissa oppitunneilta tai muulla tavoin tahallisesti lyö laimin opiskelunsa. Ennen arvostelematta jättämistä opiskelijaa varoitetaan. Kurssi jää arvostelematta myös, jos opiskelijaa ei tavoiteta varoituksen antamiseksi.

Kurssi katsotaan keskeytetyksi, jos opiskelija aloittaa kurssin opiskelun ja lopettaa sen jälkeen. Arvosanaksi annetaan K.

Suorittamatta jääneet T-merkinnät (= täydennettävä suoritusta) muute-taan arvosanaksi K (= keskeytetty), jos suoritusta ei täydennetä seuraavan jakson loppuun mennessä, jollei opettajan kanssa ole muuta sovittu.

Arvosanamerkinnät P (= poissaolot selvitettävä) on selvitettävä seuraavan jakson loppuun mennessä tai arvosana muutetaan merkinnäksi K (= keskeytetty).

Oppiaineen arviointi ja oppimäärän arvostelu

Oppiaineen oppimäärän arvosana muodostuu opiskelijan opiske-lemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja joissa voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään
1–2 kurssia 0
3–5 kurssia 1
6–8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Oppimäärään mahdollisesti sisältyvä hylätty kurssisuoritus voidaan myöhemmin suorittaa hyväksytysti osallistumalla kurssikokeeseen tai oppimäärän suullisen loppukuulustelun yhteydessä tai sen voidaan opiskelun jatkuessa katsoa tulleen suoritetuksi muun näytön perusteella ilman eri koetta.

Oppiaineen arvosanan antaa oppiainetta opiskelijalle viimeksi opettanut opettaja kurssiarvosanojen pohjalta opiskelijan suoritettua aineessa opiskeluohjelmansa mukaisen oppimäärän. Tarvittaessa opettaja neuvottelee arvosanasta aineen muiden opettajien kanssa. Oppiaineen erilaisten oppimäärien arvostelussa noudatetaan samaa periaatetta, ellei aineen opetussuunnitelmassa ole siihen poikkeusta.

Oppiaineen erillinen kuulustelu

Suulliset ja kirjalliset loppukuulustelut eli tentit

Ennen päättötodistuksen antamista opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus osallistua oppiaineiden suulliseen tai kirjalliseen kuulusteluun. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelman mukaan. Päättötodistusarvosanaa korotetaan kuulustelun perusteella, mikäli opiskelija osoittaa siinä suurempaa kypsyyttä ja aineen hallintaa kuin kurssien arvostelun mukaan määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää.

Erilliset kuulustelut alkavat Oriveden lukiossa lukuloman alkaessa. Syksyn erilliset kuulustelut järjestetään ennen yo-tutkintoa syyskuun ensimmäisten viikkojen aikana tai tutkinnon jälkeen opettajien kanssa sovittavina aikoina.

Oppiaineen arvostelu päättötodistukseen

Lukioasetuksen mukaisilla numeroarvosanoilla arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.